Smart Industry Centre

SUPPORTING THE FIELD OF SMART MANUFACTURING

TEEKARDIST

SmartIC teekaardi objekti näol on tegemist uue 2017. aastal teaduse- ja arendustöö toetamiseks loodava tuumiktaristuga – nutika tootmise (Industry 4.0) vallas, mis koondab endasse tulevikus teadus- ja arendustegevusega seotud hajus-struktuurid (distributed infrastructure) Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis mehaanika, masinaehituse, automaatika, mehhatroonika, materjaliteaduse ja -tehnoloogia ning infotehnoloogia vallas. 2018 loodud strateegias aastani 2025 liitus teekaardi objektiga ka Tartu Ülikool.

Nutika tootmise tuumiktaristus arendatakse uut T&A virtuaalne üksust Smart Industry Centre (SmartIC), et koostöö ja turunduse ning ühtselt määratletud teenuste kaudu suurendada märkimisväärselt nutika tootmise valdkonna teadustööd, infrastruktuuride ristkasutamist nii Eestis (ülikoolid ja koostööpartnerid) kui ka rahvusvaheliselt (T&A koostööprojektid, rakendusuuringud rahvusvaheliste ettevõtetega, nt lennunduse, autotööstuse, laevanduse jm vallas).

SmartIC keskuse loomise ajendiks on Eesti majanduse ja tööstuse hetkeseis – odavama hinnaga ja madalamate oskustega allhanketöödele on vaja aina rohkem juurde luua suuremat lisandväärtust loovat kõrgtehnoloogilist tootmist. Eestil ei ole enam odava tootmismaa eelist. Selleks peavad aga ka ülikoolid selget suunda näitama, olema tööstusele võimekamaks partneriks T&A-s, tehnoloogia uuendamisel ja tööstusele tippspetsialiste ette valmistamisel.